Lažna optužnica

  1. svibnja 1944.

ROC “Cetina” izvješćuje Štab VIII. korpusa NOV Jugoslavije, da su

mještani sela Gale (Sinj), nakon što su pripadnici NOVJ odveli fra

Metoda Vezilića, uvjereni “da su ga neki denuncirali i krivo optužili” i

“da je isti streljan, te ga jako žale”

_____________

R.O.C.

“C E T I N A”

Ob. Br. 243/44, 7.V. 1944

u 9 sati

Štabu VIII. korpusa N.O.V. – J

Položaj

/…/

Dužnost nam je da pred vas iznesemo mišljenje seljaka sela Gale povodom

odvodjenja njihovog fratra fra Metoda Vezilića.

U selu su svi uvjerenja, da je isti streljan, te ga jako žale. Kako im nisu poznati

razlozi hapšenja istog, to cjelo selo misli da su ga neki denuncirali i krivo optužili.

Zahtjevaju da o njemu dadu mišljenje partizani iz sela Gale, jer navodno da ga ovi

poznaju kao dobrog, i uvjerenja su da je on pravedan, a smatraju ga jednim od najboljih

svećenika. Takodjer pogodjeni su i tim što su ostali bez svečenika. Takodjer ovo

mišljenje dijele i naši simpatizeri, te bi bilo potrebno što prije preko letaka ili konferenca

narod upoznati sa pravim stanjem stvari. U protivnom slučaju on dobiva sve veči ugled

kod seljaka, a krivnju za počinjeno bacit će na nas, a kler u Sinju znati će iskoristiti u

svoju propagandu nabacivajući se na nas kao jedini razlog njegovog odvodjenja,

tendenciju tobožnjeg protuvjerskog stava.

/…/

Smrt fašizmu – Sloboda narodu

Dostavljeno : Za centar :

Okružnom komitetu za srednju Dalmaciju Zeko [v.r.]

Štabu VIII. Korpusa N.O.V.-J

_____________

Izvornik, strojopis

 18. svibnja 1944.

Presuda Vojnog suda pri Štabu XX. divizije VIII. korpusa NOVJ rkt.

svećeniku Metodu Veziliću župniku u Gali (Sinj) na kaznu smrti

strijeljanjem

_____________

P r e p i s

Vojni sud pri štabu XX Divizije VIII Korpusa NOVJ sastavljen od: politkomesara

III brigade XX Divizije druga Bilobrka Mate kao predsjednika, te dvojice članova suda,

komandanta bataljona druga poručnika Grubišića Vlahe i borca Iljadice Mile donio je

nakon dugog pretresanja po krivičnom postupku svećenika VEZELIĆ399 METODA, pok.

ŠIMUNA iz Sinja, a na službi župnika u selu Gali, dana 18/V. 1944 g. slijedeću

p r e s u d u :

Okrivljeni VEZELIĆ METOD, pok. ŠIMUNA, rodjen 1883 g. u Sinju, od oca

Šimuna i majke Božice Šimac, rimokatoličke vjere, neoženjen, po zanimanju svećenik na

dužnosti u selu Gali.

k r i v  j e :

1./ Što je kao svećenik na oslobodjenoj teritoriji vršio ulogu njemačko-ustaškog

špijuna izvještavajući ih redovno o kretanju, snagama, naoružanju i položajima jedinica

NOV.

2./ Što je pismeno i usmeno održavao veze sa ustaškim časnikom, poznatim

krvnikom SELAKOM i domobranskim časnikom KUNDIĆEM u Sinju. Tako je u

mjesecu martu ove godine izvjestio ih o smještaju i dolasku naših jedinica na sektor

Kamešnice

b./ Izvjestio ih je istog mjeseca gdje se nalaze naši položaji, mjesta zasjede

i broj naših snaga.

c./ Otkrio je pismeno neprijatelju mjesta na kojima su postavljene mine na

cesti Sinj-Gala. Isto je to i usmeno izjavio krvniku Selaku.

3./ Što je otvoreno preko svojih propovijedi u crkvi nagovarao narod da ne ide u

NOV i preko tih propovijedi opravdavo zločine koje su okupator, ustaše i četnici počinili

poklavši nedužni narod sela ispod Kamešnice.

Zbog svega ovoga pomenuti vojni sud ga je proglasio narodnim neprijateljem i

osudjuje ga na kaznu smrti

S T R E L J A N J E M

Kazna će se izvršiti u roku od 6 sati nakon odobrenja ove presude po višem

vojnom sudu, a izvršiće je četa pri štabu divizije.

O B R A Z L O Ž E N J E

399 Ispravno bi bilo: Vezilić.

287

Okrivljeni svećenik VEZELIĆ METOD, na pretresu priznao je učinjena djela i

brani se da to nije smatrao nekim teškim krivičnim djelom protiv N.O.Borbe. Vojni sud

njegovu odbranu nije uzeo u obzir jer isti već duže vremena boravi na oslobodjenoj

teritoriji i morao je biti upoznat sa ciljevima i načelima N.O.Pokreta i prema tome je znao

i bio svijestan da svojim postupcima služi nešrijatelju i radi protiv svoga vlastitog naroda

i N.O.Pokreta. Vojni sud nije mu odbranu uzeo u obzir i zbog toga što je on po profesiji

svećenik i svršio više škole i kao takav on je morao znati koja su djela kažnjiva i idu u

prilog neprijatelju a koja ne.

Prema svemu tome, jasno je da je, da je svećenik Vezelić Metod iskoristio

povjerenje N.O.Pokreta i naroda, živeći na oslobodjenom teritoriju i aktivno služio

neprijatelju kao njihov špijun krijući se iza svećeničke mantije. Kao doušnik i špijun

snosi krivicu, kao saučesnik u strašnim zločinima koje je njemački okupator zajedno sa

domaćim izdajicama ustašama i četnicima učinio u martu mjesecu o.g. poklavši preko

2.000 nevinog naroda u selima ispod Kamešnice.

Pored aktivnog prokazivanja i špijuniranja u korist neprijatelja osudjeni je aktivno

i politički agitovao protiv N.O.Borbe, iskorištavajući svoj svećenički poziv preko

propovijedi u crkvi. Tako je izmedju ostalog govorio: “Netreba ići u šumu, neprijatelju,

iako nas on kolje i pljačka treba opraštati itd.”

Sve su to djela koja su učinjena protiv N.O.Pokreta i naroda kojega je izdajnički rad

Vezelića Metoda i ostalih njemu sličnih koštalo mnogo žrtava.

Osudjeni Vezelić Metod kao svećenik nije pošao putem onih mnogih narodnih

svećenika koji su čvrsto ostali uz svoj narod u borbi protiv tudjinskih osvajača nego je

svoj svećenički poziv i povjerenje N.O.Pokreta i naroda, njemu kao svećeniku iskoristio

u prljave zločinačke i izdajničke svrhe, radeći vješto protiv svoga vlastitoga naroda.

Na osnovu zaključenog sud se je nedvojbeno uvjerio u krivnju. Zločinački i protiv

narodni karakter djela okrivljenoga te je protiv njega postupio u smislu Naredbe

Vrhovnog Štaba NOV i POJ o postupku sa narodnim neprijateljima.

Dosudjena se kazna prema tome ukazuje kao primjerena krivnji okrivljenoga i

stoga opravdana.

Smrt fašizmu! ……….. Sloboda narodu!

Predsjednik suda: Članovi suda:

Bilobrk Mate, s.r. 1./ Grubišić Vlaho, s.r.

2./ Iljadica Mile, s.r.

_____________

Prijepis, strjopis